https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JoglSvBUdlY    你是音樂人啊, 我愛看到你這樣自在開心的樣子, 如果真的放下一切了, 那我為你開心, 若是強裝堅強…請你多笑, 有時候笑習慣了就能自我療癒(視頻皆轉自昇基DC/出處見LOGO)

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jx99r5-bgMQ  跟著音樂搖擺, 多高興啊你~

   

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1lDpFeurcTs  享受音樂時間~~話說主持那麼大場的盛會, 你卻如此輕鬆又HOLD住, 你究竟是怎麼做到的??

   

 

 

 

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()