https://www.youtube.com/watch?v=X2JcyWPRczQ    昇基的身材非常好, 我知道, 但看這廣告裡的背影真是再度讚嘆這男人身材太迷人了, 不會太高也不會太矮, 重要的是身材比例超讚, 還有翹屁屁~~

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=97v6kMbV_6Q 

 

 

視頻轉自tryp96/credit: parkgeumju

 

 photo 211.gif  photo 22-1.gif  photo 23-1.gif 轉自tryp96/credit: picture64  

 

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()